Organization Committee

Chairperson
 Shiro Hatakeyama (NPO MFRS Presisent,CESS)

Vice-Chairperson
 Kazuhiko Miura (NPO MFRS,Tokyo Univ. of Science)
 Hiroshi Okochi(NPO MFRS,Waseda Univ.)

Member  
 Kazuma Aoki(Univ. Toyama)
 Yukiko Dokiya(NPO MFRS)
 Yasuhito Igarashi(NPO MFRS,MRI)
 Yoko Iwamoto(NPO MFRS,Hiroshima Univ.)
    Masashi Kamogawa(NPO MFRS,Tokyo Gakugei Univ.)
    Naoki Kaneyasu(NPO MFRS,AIST)  
    Shungo Kato(NPO MFRS,Tokyo Metro. Univ.)
    Naoya Katsumi(NPO MFRS,Ishikawa Pref. Univ.)  
    Hiroshi Kobayashi(NPO MFRS,Univ. Yamanashi) 
 Tatsuhiro Mori (NPO MFRS,Tokyo Univ. of Science)
    Yukiya Minami(NPO MFRS,Ishikawa Pref. Univ.)
 Kazuo Osada(Nagoya Univ.)
    Kojiro Shimada(NPO MFRS,Waseda Univ.
 Hiroshi Tanimoto(NIES)
 Ken-ichi Ueno(Univ. Tsukuba)
 Ryuichi Wada (NPO MFRS,Teikyo Sci. Univ.)
    Masanori Yabuki(Kyoto Univ.)
    Shin-ichi Yonemochi (NPO MFRS,CESS)